دانشجویان پرسپولیسی در تمرین استقلال به سکو منتقل شدند!