بانوان جامعه سیره رفتاری و اجتماعی حضرت زینب را الگو قرار دهند