زیرساخت‌هایی که دولت یازدهم در گلستان ایجاد کرد، تمام سالیان گذشته اتفاق نیفتاده بود / واژه امید در