رشد ارزش سهام آمريکا و اروپا/ نوسان شاخص سهام آسيا