مدیرعامل آبفای شهری : مازندران با کمبود منابع آبی مواجه است