۹۰ درصد معتکفین دشتی جوانان هستند/ حضور معتکفین ۱۰ تا ۹۷ ساله