تعداد دانشگاه های علمی وکاربردی بنیاد به 16 دانشگاه افزایش می یابد