محموله 6 میلیاردی قاچاق در محور لردگان - سمیرم متوقف شد