مشکلات مسکن مهر باید دسته بندی شود/مدیریت پسماندها تقریباً سامان گرفته اند