آقای تیتر، تیتر آخرش را برجای گذاشت / قندی همچون سرشار دیگر مسیر خانه خود را گم نمی کند/ محسنیان راد گف