بیش از 4 هزار پرونده در شعبه های اجرای احکام سمنان مختومه شد