سرما 330 میلیارد ریال به کشاورزان اسدآباد خسارت زد