مقام شرکت بوئینگ: ارزیابی خوبی از بازار ایران انجام داده‌ایم/ تاکنون قطعات زیادی به ایران نفروختیم