سربازان با تحصيلات تکميلي در نيروي انتظامي صاحب شغل مي شوند