نخستین کارگاه آموزشی مدیریت کارآفرینی در گلستان برگزار می شود