دستگیری مزاحم اینترنتی در یکی از شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در رشت