(تصاویر) ورزشکار انگلیسی از سخنان اردوغان به ستوه آمد