مستند شهیدان حسن شوکت پور و هاشم ساجدی در سیمای مرکز سمنان ساخته شد