طرح مدیریت راهبردی کنترل آسیب های اجتماعی در ایرانشهر اجرا می شود