56 پروژه عمرانی از محل پرداخت زکات در شهرستان سبزوار اجرا شد