سخنرانی وزیر فرهنگ عمان در افتتاحییه نمایشگاه کتاب