سرمایه‌گذاری 1300 میلیارد تومانی در شبکه فرعی خداآفرین