آیا اولین تصویر جرد لتو در نقش جوکر یک شوخی بزرگ بوده است؟