علی مطهری: در جامعه اسلامی هیچ ترسی از اظهار نظر مخالف نداریم