نگاه توازنی را هم از ارشاد قبول کردیم اما هیچ توازنی ندیدیم/ اتحادیه تهران نماینده صنف نشر کشور نیست/