خودروی هاشمی در میان دانشجویان معترض امیرکبیر +عکس