زمین لرزه شهرستان سرباز خساراتی به برخی واحدهای مسکونی روستایی وارد کرد