دولت میانمار برای امضای آتش بس با مخالفان اعلام ...