ستاد کنگره شهدای سمنان سازمانی خصوصی و منحصر به فرد نیست