علی کریمی منتظر چه اتفاقی است؟ /هر چیزی به موقع اش سراغتان می آید،صبور باشید