معاون اول رئیس جمهوری مشهد را به مقصد تهران ترک کرد