نود درصد مسمومیت‌ها اتفاقی و متناسب با شرایط زمانی و مکانی رخ می‌دهد