توسعه مهارت هاي فني و حرفه اي بايد متناسب با نيازهاي استان باشد