با حضور رییس مجلس از کتاب حماسه امام علی (ع) رونمایی شد