تغییرات مدیریتی بیش از تحریم ها به کشور آسیب وارد می کند