آقا معلم در دوره نوجوانی همزمان با تحصیل کمک خرج خانواده بود