مسلمانان قدرتشان را افزایش دهند/دشمنان باید از اسلام درهراس باشند