بازیکنان فولاد ولوکوموتیو پشت درهای بسته تمرین کردند