خوشه ای شدن کسب و کارهای کوچک راهکاری برای رونق اشتغال است