بیش از 600 هزار شغل پایدار برای مددجویان زیر پوشش کمیته امداد ایجاد شده است