همگرایی نهادهای نظامی، تصمیم گیرنده و نیروهای اجتماعی