حضرت زینب با علم و ایستادگی درس بزرگی به دشمنان داد