نامه سرگشاده یک استاد دانشگاه به آیات مکارم و یزدی درباره اظهارات روحانی درباره وظیفه پلیس