انتقال آب از 3 کشور مجاور به ایران در دستور کار است/انتقال آب از خلیج فارس ‌به خراسان رضوی‌