تمرین پرسپولیس به جای آزادی در درفشی‌فر برگزار می‌شود