«حماسه امام علی(ع)»؛ حیات حضرت امیر در قالب ۱۲ هزار بیت حماسی