همکاری وزارت علوم و نیروی دریایی ارتش یک فرصت تاریخی است