احمد شهید تروریست‌‌ها را مدافعان حقوق بشر می‌خواند