بحرین و عربستان، بدترین اعضای شورای همکاری در زمینه ...