بیش از600 هزار شغل پایداربرای مددجویان زیر پوشش ایجاد شده است